Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpřístupňujeme jako správce osobních údajů informace o tom, že zpracováváme osobní údaje v tomto rozsahu:

Správce:
Grifart, spol. s r.o., IČO 25501186, se sídlem Haasova 3190/37a, 616 00 Brno

Zpracovatel:
Grifart, spol. s r.o., IČO 25501186, se sídlem Haasova 3190/37a, 616 00 Brno

Účel zpracování:
Informování o spuštění webové stránky jaknadepresi.cz a novinkách týkajících se tématu deprese

Způsob zpracování:
manuálně i automatizovaně

Kategorie subjektů údajů:
zájemci o informace a novinky týkající se tématu deprese

Doba uchovávání:
3 roky

Kategorie a rozsah osobních údajů, které jsou zpracovávány:
e–mailová adresa

Údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám:
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., IČO: 18824706, Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno

Informace o právu na přístup k informacím
o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů:

(1) Požádá–li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Informace o právu žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů,
který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů:

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou–li osobní údaje nepřesné s  ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

(2) Je–li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 22)

(4) Došlo–li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.